Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình thái và động lực bờ lagoon Trung bộ Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp Chí Khoa Học ĐHTH Quốc Gia Matxcơva Mang Tên Lomonoxov
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Thám
Đề tài liên quan: 0