Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Văn học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số: 6
Trang: 65-72
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Thành
Đề tài liên quan: 0