Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Đề tài liên quan: 0