Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessment of soil quality indicators under different agricultural land uses and topographic aspects in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2095-6339 (Scopus/ESCI)
Tên tạp chí International Soil and Water Conservation Research (2095-6339)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Int Research & Training Center Erosion & Sedimentation
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 6
Số: 4
Trang: 280-288
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Tung Gia Pham (Chính), Hung Trong Nguyen, Martin Kappas
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633918300947