Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Tendency of Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province
Tạp chí:
ISSN: 0021-3551 (SCIE, IF = 0.274)
Tên tạp chí Japan Agricultural Research Quarterly (0021-3551)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản JAPAN INT RESEARCH CENTER AGRICULTURAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 53
Số: 1
Trang: 69-80
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh
File đính kèm:
  1. jarq53-1_69-80.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.6090/jarq.53.69