Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Tendency of Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province
Tạp chí:
ISSN: 0021-3551
Tên tạp chí Japan Agricultural Research Quarterly (0021-3551)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Hindawi Publishing Corporation
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 53
Số: 1
Trang: 67-78
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh
Đề tài liên quan: 0