Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kiểu loại không gian nghệ thuật đặc trưng trong các phương thức dự báo (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỉ yếu hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2018
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị
File đính kèm:
  1. KHÔNG_GIAN_DỰ_BÁO_(1).docx
Đề tài liên quan: 0