Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở thông qua các môn học và hoạt động giáo dục
Tạp chí:
ISSN: 1859-2902
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 133( 5/2018)
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)
Đề tài liên quan: 0