Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường Cao đẳng Y Tế An Giang
Tạp chí:
ISSN: 1859-2694
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số: 6 (2018)
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)
Đề tài liên quan: 0