Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Learner proficiency and EFL learning through task rehearsal and performance.
Tạp chí:
ISSN: eISSN: 14770954; ISSN: 13621688
Tên tạp chí LANGUAGE TEACHING RESEARCH (1362-1688, E-ISSN: 1477-0954)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SAGE PUBLICATIONS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chính), Newton, J
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1362168818819021