Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Deligne-Lusztig characters of the finite general linear groups and eigenvectors of Lannes' T-functor
Tạp chí:
ISSN: 0001-8708
Tên tạp chí Advances in Mathematics (0001-8708)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Maik Nauka Publishing / Springer SBM
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 343
Trang: 1-15
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aim.2018.11.010