Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CẤU TRÚC CÁC BÀI TẬP DÃ NGOẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Tạp chí:
ISSN: ISBN
Tên tạp chí Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình
File đính kèm:
  1. 3_BBKH46_-_Gang.docx
Đề tài liên quan: 0