Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐỘNG CƠ THAM GIA TẬP LUYỆN VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA TẬP LUYỆN TDTT NGOẠI KHÓA CỦA NAM HỌC SINH THCS Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (11-14 TUỔI)
Tạp chí:
ISSN: ISBN
Tên tạp chí trường ĐH TDTT Đà Nẵng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính)
File đính kèm:
  1. Nguyen_The_Tinh_-_Động_cơ_tham_gia_tập_luyện_và_nguyên_nhân_ảnh_hưởng_đến_việc_tham_gia_tập_luyện_thể_dục_thể_thao_ngoại_khóa_của_nam_học_sinh_THCS_ở_miền_Trung_Việt_Nam_(11-14_tuổi).docx
Đề tài liên quan: 0