Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu động cơ, sự kỳ vọng và mức độ chuẩn bị học đại học của sinh viên ngành kế toán, kiểm toán tại trường đại học kinh tế, đại học huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (1859-1531)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 4
Số: 4
Trang: 109-133
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Hoàng, Đỗ Sông Hương (Chính), Lê Thị Hoài Anh
Đề tài liên quan: 1