Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhận dạng hành động điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (1859-1531)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 4
Số: 4
Trang: 78-82
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Lê Thị Hoài Anh (Chính), Đỗ Sông Hương, Nguyễn Hoàng
Đề tài liên quan: 0