Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Newton, J., & Nguyen, B.T.T. (forthcoming). Task repetition and the public performance of speaking tasks in EFL classes at a Vietnamese high school (forthcoming). Language Teaching for Young Learners, 1(1), 36-58.
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2589-2053 | E-ISSN 2589-207X
Tên tạp chí LANGUAGE TEACHING (0261-4448)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản 0261-4448
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số: 1
Trang: 36-58
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://benjamins.com/catalog/ltyl.00004.new