Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Task repetition and the public performance of speaking tasks in EFL classes at a Vietnamese high school. Language Teaching for Young Learners, 1(1), 36-58.
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2589-2053 | E-ISSN 2589-207X
Tên tạp chí Language Teaching for Young Learners (2589-2053, E-ISSN: 2589-207X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản John Benjamins Publishing Company
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số: 1
Trang: 36-58
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1075/ltyl.00004.new