Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khả năng ký sinh và phát tán của ong Tetrastichus brontispae (Hymenoptera: Eulophidae) ký sinh bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longisssima (Coleoptera: Chrysomelidae) tại Bình Định
Tạp chí:
ISSN: 2354 - 0710
Tên tạp chí Tạp chí Bảo vệ thực vật (0868-2801)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Bảo vệ thực vật
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 281
Số: 6
Trang: 39-45
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Nguyễn Ngọc Kim Lân, Phạm Thị Mùi, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Trần Đăng Hòa
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create