Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Entre culture et sous-culture - Réflexions d'une prise de conscience de la culture au contexte régional
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Actes du Séminaire régional
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)
File đính kèm:
  1. Communication_de_PHAM_Anh_Tu_2017.docx
Đề tài liên quan: 0