Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vers un coopération scientifique du Nord-Sud - Le cas de Hué,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Bulletin de liaison du RIFEFF (Réseau International Francophone des Établissements de Formation de Formateurs)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: sẽ cập nhật