Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ESTABLISHMENT OF PATHOGENICITY OF EIMERIA SPECIES ISOLATED FROM CHICKEN IN CENTRAL VIETNAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng
File đính kèm:
  1. ESTABLISHMENT_OF_PATHOGENICITY_OF_EIMERIA_SPECIES_ISOLATED_FROM_CHICKEN_IN_CENTRAL_VIETNAM.docx
Đề tài liên quan: 0