Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The burden of cervical cancer in Vietnam: Synthesis of the evidence
Tạp chí:
ISSN: 1877-7821
Tên tạp chí Cancer Epidemiology (1877-7821, E-ISSN: 1877-783X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 59
Trang: 83-103
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Kate Simms, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Hoài Nga, D. Scott LaMontagne, Philip Castle, Karen Canfell
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.11.008