Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Country Reunification in the Cold War: The Case of Korea and Vietnam
Tạp chí:
ISSN: ISBN – 978-81-938365-3-8
Tên tạp chí 19th CEBU – Philippines International Conference on Economics, Education, Humanities and Social Sciences (CEEHSS-19)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: p.143-148
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)
File đính kèm:
  1. Country-Reunification-in-Cold-War-Chi-Hieu-Hoang_(1).doc
Đề tài liên quan: 0