Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 127
Số: 3B
Trang: 59-69
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
File đính kèm:
  1. ẢNH_HƯỞNG_CỦA_NHIỆT_ĐỘ_ĐẾN_MỘT_SỐ_ĐẶC_ĐIỂM_SINH_HỌC_CỦA_RỆP_SÁP_BỘT_HỒNG_HẠI_SẮN.pdf
Đề tài liên quan: 0