Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Estimating detection probability and site occupancy of Leiolepis guentherpetersi in the coastal sandy areas of Phu Loc district, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Sinh học (0866-7160)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 40
Số: 4
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
File đính kèm:
  1. Bai_TCSH.docx
Đề tài liên quan: 0