Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: FIELD EVALUATION OF AGRONOMIC PARAMETERS OF PROMISED-INTRODUCED TOMATO CULTIVARS (Solanum Lycopersicon Mill) IN WINTER-SPRING SEASON 2016–2017 IN THUA THIEN HUE, VIETNAM
Tạp chí:
ISSN: 2588–1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3B
Trang: 27-40
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Tác giả: Nguyễn ThỊ Diệu Thể, Trương Thị Hồng Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. tomato_2017.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4733/557