Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CORRELATIONS OF FRUIT YIELD WITH OTHER YIELD CONTRIBUTING COMPONENTS AND INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL TRAITS IN SPONGE GOURD (LUFFA CYLINDRICA)
Tạp chí:
ISSN: 2588–1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3B
Trang: 27–40
Lĩnh vực: Di truyền học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Thao Thu Phan, Ha Thi Khanh Le
File đính kèm:
  1. CORRELATIONS_BETWEEN_FRUIT’S_YIELD_in_Luffa.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4973/554