Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: IMPROVING LEGAL POLICY ON THE LABOUR MARKET IN VIETNAM: Challenges when Joining AEC and CPTPP
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2019
Tập: 1
Số:
Trang: 38
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Vũ Thị Hương, Hoàng Thảo Anh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: hhh