Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: GnRH Agonist versus hCG Trigger in Ovulation Induction with Intrauterine Insemination: A Randomized Controlled Trial
Tạp chí:
ISSN: 1687-8337
Tên tạp chí International Journal of Endocrinology (1687-8337, E-ISSN: 1687-8345)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản HINDAWI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 2019
Số:
Trang: 1-6
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Jessica Zolton, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Alan Decherney, Micah J. Hill
File đính kèm:
  1. 2019_-_GnRHa_trigger_in_IUI.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/2487067