Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0001-8708

Deligne-Lusztig characters of the finite general linear groups and eigenvectors of Lannes' T-functor

Advances in Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)

0021-3551 (SCIE, IF = 0.274)

The Tendency of Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province

Japan Agricultural Research Quarterly, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh

0022-3697

Investigation of cyclotron-phonon resonance in monolayer molybdenum disulfide

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: N. Binh, Bùi Đình Hợi (Chính), Doan V. Thuan, Nguyen N, Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Tong S. Tien, Nguyen T. T. Nhan, Nguyen D. Hien, Nguyen N. Anh, Le T. Dung, Lê Thị Thu Phương (Chính)

2053-1591

Magneto-electronic perturbation effects on the electronic phase of phosphorene

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D Hien, Lê Thị Thu Phương, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu, Houshang Araghi Kazzaz, Bùi Đình Hợi (Chính)

2248-9800

Aggressiveness and genetic diversity of Ralstonia solanacearum strains from tomato in Vietnam

Indian Phytopathology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Quỳnh Thơ, Nguyễn Thị Hoài Trâm

SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Phan Thị Diễm Hương (Chính)

Erosion and accretion at the astuaries of Quang Binh Provinces in the period of 2000 to 2016

4th Vietgeo2016, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Tuấn

The neotechtonic and active tectonic influence on coastal erosion at Quang Nam province of Viet Nam

4th Vietgeo2018, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên