Dữ liệu bài báo khoa học

Góp phần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ đơn thuần ở vùng Huế

Các công trình NCKH 1986-1990 Viện Pasteur Nha Trang , 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Định lượng iốt trong nước, trong muối ăn, và trong nước tiểu bằng phương pháp động học

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Một số kết quả điều tra môi sinh xã Thuỷ Dương huyện Hương Thuỷ năm 1990

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Thanh Huề