Dữ liệu bài báo khoa học

Nước dưới đất trong trầm tích Đệ Tứ ở Quảng Trị và quá trình vận động của chúng

Tập san khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Năm

Nét “hòa quang đồng Trần” của Tuệ Trung Thượng Sĩ qua “Thượng sĩ ngữ lục”

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Thanh

Miên Thẩm và nỗi băn khoăn về chân tính, niềm hy vọng về sự tốt đẹp của con người

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Miên Thẩm và Đặng Huy Trứ - hai con người, một thời đại, những mối quan tâm

Kỷ yếu hội thảo về Đặng Huy Trứ, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Một số kết quả nghiên cứu về các giống ngô lai mới ở miền Trung.

Tập san khoa học và Công nghệ trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế. , 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Tiến Dũng

Các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất ximang ở khu vực Bình Trị Thiên

Thông tin Khoa học Đại học Tổng hợp Huế, 1993
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Văn Sau