Dữ liệu bài báo khoa học

Một triển vọng lịch sử trong việc quản lý tài nguyên đầm phá

"Lessons from the Lagoom -Researchs towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon Viet nam, do CoRR, CIDA và IDRC xuất bản, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng

On the cohomology of a semimodule with coefficients in a semimodule

(submitted To Homotopy And Appl.), 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

Some properties of semisimple semimodules

(submitted To Georgian Math. J.), 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

On Subtractive Semisimple Semimodules

(submitted To In Comm. Algebra), 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm phế thải của Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương, Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ trường Đại học Tổng Hợp Huế, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Study Of Ferroelectric Properties Of PLTM - Ca Ceramics

Iwoms\"95. P.361-363, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Văn Chương