Dữ liệu bài báo khoa học

Di tích gốm Long Thọ

Tạp chí Sông Hương, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Tổng hợp và nghiên cứu một vài bis-azometin chứa vòng indol

Hội Thảo Hóa Học Toàn Quốc Lần Thứ Hai, Hà Nội, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan

Sinh viên và vấn đề sử dụng thời gian rỗi.

Tạp chí ĐH và GDCN, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Hiệu quả của GA và IAA trong việc ghép chiết cành hoa hồng

Tập San Khoa Học ĐHSP Huế, (2-1993), 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Khoa Lân

Tổng hợp một vài inđolylbenzimiazol và indolylbenzoxazol

Hội Thảo Hóa Học Toàn Quốc Lần Thứ Hai, Hà Nội ., 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan

Vấn đề tự học môn Giáo dục học của sinh viên Đại học Sư phạm.

Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Hướng Hóa - Vùng đất bảo lưu nhiều dấu tích văn hóa thời tiền sử

Văn hóa Quảng Trị, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Tổng hợp và chuyển hóa một vài α,β - xeton không no chứa nhân indol

Hội Thảo Hóa Học Toàn Quốc Lần Thứ Hai, Hà Nội (12/1993), Tr. 359, 1993
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Thảo

Giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam

Tạp chí Người Giáo viên ngôn ngữ - Hội Giáo viên ngôn ngữ (Nhật Bản), 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Phước

Những khó khăn gay cấn nhất mà sinh viên gặp phải trong quá trình thực tập chủ nhiệm ở trường phổ thông.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến