Dữ liệu bài báo khoa học

A study of how to enhance the stability and output power of Nitrogen and color laser

Scientific Bulletin, College of Sciences - Hue University, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thọ Vượng

Kinh nghiệm của một số nước trong công tác tổ chức không gian du lịch.

Tạp chí khoa học Đại học Huế , 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tưởng

Một số kết quả nghiên cứu về nâng cao độ ổn định và công suất phát của laser nitơ, laser màu

Thông tin Khoa học trường Đại học Khoa học- Đại học Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tảo

Một số kết quả xây dựng thiết bị đo công suất laser

Thông tin Khoa học trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tảo

Nghiên cứu hoàn thiện hệ đo năng lượng, công suất và dạng xung phát của laser màu Rhodamine

Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà nội, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tảo

Một vài suy nghĩ về lễ hội người Việt ở Quảng Nam.

Trong sách Văn hóa Quảng Nam những giá trị đặc trưng, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Văn hóa ẩm thực Huế.

Tạp chí Văn hóa dân gian, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Gia đình truyền thống trong xã hội hiện đại

Huế xưa và nay, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh