Dữ liệu bài báo khoa học

Gia đình các dân tộc ít người ở miền Trung Việt Nam - các dạng thức tồn tại và xu thế phát triển.

Hội thảo Việt Nam học lần thứ I, NXB Thế Giới, Hà Nội. , 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng

A Second Look at the Question of the Ownership of English

Teacher's Edition, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hòa Hiệp

Teacher development: A Real Need for English Departments in Vietnam

English Teaching Forum, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hòa Hiệp

Những giá trị của thế giới cổ đại trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

“Hợp Tuyển 50 Năm Công Trình Khoa Học”. Khoa Sử ĐHSP Hà Nội. , 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hồng Việt

Xác định hằng số tốc độ phản ứng BOD và đánh giá khả năng phân hủy sinh học của nước thải đô thị Huế

Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khắc Liệu

Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 1: Môi trường đô thị và công nghiệp

Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu

Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 2: Môi trường nông nghiệp và nông thôn

Thông tin khoa học Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu

Một Số Điều Kiện Nuôi Cấy Tối Ưu Ở Nhóm Vi Khuẩn Kị Khí Phân Giải Cellulose

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Huế. Số 8, Tr. 43-50, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Phân Lập Và Tuyển Chọn Vi Khuẩn Có Khả Năng Phân Giải Phosphore Khó Tan Từ Đất Trồng Lúa

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Huế, Tập 4, Số 12, Tr. 34-38, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Về công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT chu kỳ 1997-2000

Thông báo Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến