Dữ liệu bài báo khoa học

On Subtractive Semisimple Semimodules

(submitted To In Comm. Algebra), 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

Thực trạng rừng cộng đồng và các cấu trúc động lực thúc đẩy quản lý rừng có hiệu quả ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội thảo quốc gia :"GẮN KẾT BẢO VỆ RỪNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO - CÁC VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN Ở VIỆT NAM", 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Ngô Trí Dũng

On the Dispersive Ordering and Applications

ISRN Applied Mathematics, 0000
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Hùng, Trần Lộc

Hàm Lượng iốt trong muối ăn ở Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học Hội nghị nội tiết - đái tháo đường miền Trung lần I, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ

Thị tứ và làng buôn ở vùng Thuận Quảng thế kỷ XVIII

The Fourth International Conference on Vietnamese Studies., 0000
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Tân

Từ Cố Đô Huế đến Pari nước Pháp của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Xác minh khoa học thông tin về những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế". Nxb. Thuận Hóa, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc

Từ Cố Đô Huế đến Pari nước Pháp của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Xác minh khoa học thông tin về những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế", Nxb. Thuận Hóa, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc, Nguyễn Thế Phúc

Vai Trò Của Tạo Nhịp Tim Tạm Thời Trong Tạo Nhịp Tim Vĩnh Viễn

Kỷ Yếu Các Đề Tài NCKH, Hà Nội 25-30/4/2004 Tạp Chí Tim Mạch Học . Số 37/2004, Tr. 77, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Văn Minh

Một Số Điểm Mới Cơ Bản Của Luật Hợp Tác Xã Năm 2003

Hội Nghị Cán Bộ Khoa Học Nữ Đại Học Khoa Học Huế, Lần Thứ I, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Thị Hải Ngọc

Hàn Quốc trong sự tiếp nhận văn minh Trung Quốc

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Khoa Học Huế, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Văn Hiển, Phạm Văn Hải