Dữ liệu bài báo khoa học

Phát hiện di tích khảo cổ học Đôộng Trụi (Tân Minh - Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị). (viết cùng Võ Nguyên Thủy, Nguyễn Chiều).

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1995
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Điều tra chất lượng phát triển một số khái niệm địa lí cơ bản của một số trường PTTH tại Huế

Kỷ yếu hội nghị khoa học ĐHSP Huế, năm 1982, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Đào thám sát di chỉ Cồn Chùa (Lâm Xuân - Gia Mai - Gio Linh - Quảng Trị) (viết cùng Nguyễn Tiến Đông, Nguyễn Thanh Tùng)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1995
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Một số kết quả bước đầu về nghiên cứu môi trường du lịch Huế

TBKH, ĐHSP Hà Nội, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Thắng

Trở lại tháp Linh Thái (Phú Lộc - Thừa Thiên - Huế)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1995
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Chiết các nguyên tố đất hiếm bằng tributylphotphat

Tuyển tập các Báo cáo Khoa học - Hội nghị Khoa học Viện Hóa học 1993-1994, Hà Nội (2/1995), 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện

Về Khảo cổ học thời tiền sử - sơ sử ở Thừa Thiên - Huế

Thông tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên - Huế - tạp chí của Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Thừa Thiên - Huế., 1995
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Một số phát hiện khảo cổ học đáng chú ý ở La Ỷ - Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế” (viết cùng Nguyễn Hữu Thông)

Thông tin Khoa học và công nghệ Thừa Thiên - Huế - Tạp chí của Sở Khoa học, công nghệ và môi trường Thừa Thiên - Huế., 1995
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Những dấu ấn nghệ thuật hiện đại trong sáng tác của L. Tônxtôi

Thông báo Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Hoàng