Dữ liệu bài báo khoa học

2. Việc sử dụng thuật ngữ và kí hiệu trong nhà trường hiện nay.

Vật lý phổ thông, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Giáo

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

Tạp chí Văn học, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thành

Về một số đặc điểm đô thị Huế thời phong kiến

Thông tin Khoa học trường ĐHKH Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

Người Hoa ở Thừa Thiên Huế - lược sử di dân và tổ chức sinh hoạt cộng đồng

TTKH & CN, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

Khảo sát hàm lượng iode và Fluor trong các nguồn nước TP. Huế

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Khảo sát chiết Becberin từ cây Vàng đắng ở khu vực Phú lộc trên một số dung môi

Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ, Sở Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường Thừa Thiên Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Hòa

Đội du kích Ba Tơ trong Cách mạng tháng Tám ở Quảng Ngãi (đồng tác giả)

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ

Vấn đề kinh tế cây lúa cạn ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Tập san Hội thảo Hội Kinh tế Nông Lâm. Nxb Nông nghiệp, 1995
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn

Uniqueness of global quassi-classical solutions of the Cauchy problems for some systems of first-order nonlinear PDEs

Vietnam J. Maths., 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vân,Trần Đức, Lê Văn Hạp

Một số nhận xét bước đầu về các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế gia đình xã viên huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Thông tin Khoa học Kỹ thuật Đại học Nông nghiệp Huế, 1995
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn