Dữ liệu bài báo khoa học

Immunoglobulin Production of Synovial Fragments Cultured in vitro

Clinical and Experimental Rheumatology, 1987
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

Về những đặc điểm của nhóm rìu, bôn đá mới phát hiện ở các huyện Hướng Hóa và A Lưới (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Một số đặc điểm của nhóm rìu, bôn đá mới phát hiện ở Quảng Trạch (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Hai rìu đồng Đông Sơn mới phát hiện ở Quảng Lưu - Quảng Trạch (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Đặc điểm địa mạo đồng bằng Quảng Trị

Nội san Khoa học ĐHSP Huế, 1986
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám

Phương pháp tạo tình huống có vấn đề trong giảng dạy bài Địa lý cấp 3

Kỷ yếu Hội nghị khoa học, ĐHSP Huế, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Ngôn Ngữ Học Và Việc Dạy-học Tiếng Nước Ngoài

Kỷ Yếu Hội Thảo Toàn Quốc Lấn 2 Về Ppgd Ngoại Ngữ (Đà Nẵng), Tr. 2-9, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Đệ

Trường Quốc Học Huế với sự thất bại của thực dân Pháp trong ý đồ áp đặt nền giáo dục nô dịch ở đấy

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Kỷ niệm 90 năm thành lập trường Quốc Học, UBND tỉnh Bình Trị Thiên, 1986
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

Hội An Dưới Thời Tây Sơn

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Dấu Tích Thời Tây Sơn - 10 Năm Khảo Tìm Và Suy Nghĩ

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, Tr 1-5, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang