Dữ liệu bài báo khoa học

Nuôi Cấy Mô Quế Lan Hương

Tạp Chí Sinh Học Số 20(2): 41-43, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô

Đôi điều trao đổi về làng xã ở Thừa Thiên Huế”

Tạp chí Huế xưa và nay, số 68 năm 2005, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Công Bá

Một số dẫn liệu sinh học và phân bố của loài đặc hữu Chai lá cong (Shorea Falcata Vidal) ở Nam Trung Bộ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hà Chân Nhân