Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0022-3697

Investigation of cyclotron-phonon resonance in monolayer molybdenum disulfide

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: N. Binh, Bùi Đình Hợi (Chính), Doan V. Thuan, Nguyen N, Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Tong S. Tien, Nguyen T. T. Nhan, Nguyen D. Hien, Nguyen N. Anh, Le T. Dung, Lê Thị Thu Phương (Chính)

2053-1591

Magneto-electronic perturbation effects on the electronic phase of phosphorene

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D Hien, Lê Thị Thu Phương, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu, Houshang Araghi Kazzaz, Bùi Đình Hợi (Chính)

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum (Roxb.) A. DC.)

Tạp chí Dược học, 2019
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Tác giả: Trần Thị Thùy Linh

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment at Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư

2053-1591

Opening a band gap in graphene by C-C bond alternation: A tight binding approach

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen, Le M Bui, Huynh V Phuc, Bùi Đình Hợi, Nguyen V Hieu, Vo Q Nha, Nguyen Huynh, Le C Nhan, Nguyễn Ngọc Hiếu

0925-9635

Linear magneto-electron-light interaction in ultranarrow armchair graphene and boronitrene nanoribbons

Diamond and Related Materials, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D Hien, Kavoos Mirabbaszadeh, Mohsen Yarmohammadi, Bùi Đình Hợi (Chính)

ISSN: 1859-3437

Vụ đắm tàu Europe ở Quần đảo Hoàng Sa năm 1860 và những nhầm lẫn trong phóng sự của O. Féré - J. Cauvain

Tạp chí Phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến