Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2248-9800

Aggressiveness and genetic diversity of Ralstonia solanacearum strains from tomato in Vietnam

Indian Phytopathology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Quỳnh Thơ, Nguyễn Thị Hoài Trâm

2525-2674

Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo (Chính)

2525-2674

Đánh giá giáo trình LIFE-PREINTERMEDIATE dưới quan điểm của giáo viên và sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chính)

2525-2674

Đánh giá giáo trình "Life", bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Thanh Chi (Chính), Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh

2588-1205

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH LỄ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính)

Ngoại giao nhân dân: “Quyền lực mềm” trong quan hệ quốc tế và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam

Hội thảo khoa học "Đối ngoại nhân dân: Lý luận và thực tiễn", 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

2261-2777

La Dame de Vinhlong ou la quête d’origine de Duras dans L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord

Synergies France, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)

SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Phan Thị Diễm Hương (Chính)

eISSN: 14770954; ISSN: 13621688

Learner proficiency and EFL learning through task rehearsal and performance. Language Teaching Research. doi: 10.1177/1362168818819021

LANGUAGE TEACHING RESEARCH, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chính), Newton, J

ISSN 2354 - 0850

Ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Dương Quang Hiệp (Chính), Hoàng Hải

Pháp luật Việt Nam về quyền tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng và giải pháp.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Khởi nghiệp tại Việt Nam – Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành”, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Phan Vĩnh Tuấn Anh