Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0167-6857

Improved expression of porcine epidemic diarrhea antigen by fusion with cholera toxin B subunit and chloroplast transformation in Nicotiana tabacum

Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Mi-Young Kim (Chính)

1877-7821

The burden of cervical cancer in Vietnam: Synthesis of the evidence

Cancer Epidemiology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Kate Simms, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Hoài Nga, D. Scott LaMontagne, Philip Castle, Karen Canfell

ISSN: 1859-0152

Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người châu Âu trước 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876 của Dutreuil de Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải)

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISBN: 978-604-84-3396-3

Cuộc đấu tranh với Nhật Bản để khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945

Tập san Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Từ sông An Cựu đến sông Lợi Nông: Một điểm son trong công tác thủy lợi triều Nguyễn

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

1013-4228

Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ESTABLISHMENT OF PATHOGENICITY OF EIMERIA SPECIES ISOLATED FROM CHICKEN IN CENTRAL VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng

ISBN – 978-81-938365-3-8

Country Reunification in the Cold War: The Case of Korea and Vietnam

19th CEBU – Philippines International Conference on Economics, Education, Humanities and Social Sciences (CEEHSS-19), 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)