Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giáo dục đạo đức - Một số kinh nghiệm từ Nhật Bản và Singaore

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về Đổi mới đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Quang Trung (Chính)

2158-3226

Magnon-impurity interaction effect on the magnonic heat capacity of the Lieb lattice

AIP Advances, 2018
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Bùi Đình Hợi, Mohsen Yarmohammadi

ISBN

Features of word usage in English and Vietnamese film titles

Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế", 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

0041-0101

Incidence of snakebites in 3 different geographic regions in Thua Thien Hue province, central Vietnam: Green pit vipers and cobras cause the majority of bites

Toxicon, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyen Thanh Phuc Nhan, Bui Thi Phuong Anh, Ralf Krumkamp, Võ Văn Thắng, Nguyễn Hoàng Lan, Joerg Blessmann (Chính)

Erosion and accretion at the astuaries of Quang Binh Provinces in the period of 2000 to 2016

4th Vietgeo2016, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Tuấn

The neotechtonic and active tectonic influence on coastal erosion at Quang Nam province of Viet Nam

4th Vietgeo2018, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên

Consolidation properties of some Holocence soft clayey soils in the Quang Nam - Da Nang coastal plain

4h Vietgeo2018, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên

1859-1388

A SIMPLIFIED CALCULATION METHOD OF ELECTRIC LINEAR ACTUATORS FOR SINGLE-AXIS SUN TRACKER

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Võ Quang Nhã, Nguyễn Thị Hồng

2310-3450

Voltage Quality Analysis of Small-Capacity Grid-Connected Photovoltaic Systems in Low Voltage Distribution Networks

European Journal of Technology and Design, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính)