Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số giải pháp phòng chóng chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tôn giáo cho sinh viên Đại học Huế

Nâng cao ý thức cho sinh viên về phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam thông qua công tác dạy học môn giáo dục công dan và an ninh quốc phòng, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Giang (Chính)

Quảng Bình với lời kêu gọi thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quảng bình với phong trào thi đua yêu nước giá trị lý luận và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Giang

Quan điểm Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tác phẩm Thường thức chính trị - giá trị lý luận và thực tiễn

kỷ yếu hội thảo khoa học Tác phẩm Thường thức chính trị của Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Thị Vinh

ISSN 1859 3453

Phân chia các kiểu cấu trúc nền công trình phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững thành phố Huế đến năm 2030

Tạp chí khoa học, 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Ngọc Quỳnh

978-604-9822-66-7

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ DỌC HÀNH LANG TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN - BẢN ĐỒ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CÔNG NGHỆ GIS

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm2019, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Đỗ Quang Thiên

1859 2694

Bàn về vị trí, vai trò của giảng viên đại học dưới thời công nghiệp 4.0

Dạy và Học ngày nay, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Nha Trang (Chính)

0924-4247

Facile post-synthesis and gas sensing properties of highly porous NiO microspheres

Sensors and Actuators, A: Physical, 2019
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ISI
Tác giả: Do Dang Trung (Chính), Nguyễn Đức Cường (Chính), Pham Long Quang, Nguyen Thi Ngoc Anh, Dương Tuấn Quang, Pham Cam Nam, Nguyen Van Hieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.07.014

“Hoạt động thương mại của Bồ Đào Nha với Nhật Bản và Việt Nam cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII”

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản; Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á), 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Tâm (Chính)
Liên kết: http://www.inas.gov.vn/tapchi.php?id=107

“Hoạt động buôn bán giữa Nhật Bản và Đàng Trong nửa cuối thế kỷ XVII”

2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tâm (Chính)
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/news.php

“Tích lũy tư bản nguyên thủy ở Nhật Bản dưới thời Tokugawa (1600-1868)”

2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tâm (Chính)
Liên kết: http://hcmussh.edu.vn/

“Hoạt động giao thương giữa Nhật Bản và Ayutthaya thế kỷ XVII”

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Tâm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/189