Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Lần đầu tiên ghi nhận loài sá sùng (Siphonosoma australe) phân bố ở vùng ngập triều ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Văn Giang (Chính), Hồ Ngọc Anh Tuấn, Lê Thắng Lợi, Phạm Quang Chinh

1859-1388

HIỆU QUẢ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT LẠC CỦA CHẾ PHẨM BACILLUS CHO CÂY LẠC TRỒNG TẠI QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Xuân Vũ (Chính), Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đức Lâm

978 604 62 5440 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý máu của gà ai cập nuôi ở quy mô nông hộ tại Đà Nẵng

Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 3.5/2018, Quy Nhơn., 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Văn Giang (Chính), Phạm Quang Chinh, Lê Đức Nghĩa, Phạm Thanh Hậu, Nguyễn Thị Tin

Đặc điểm hình thái, giải phẫu loài cá (Sewellia lineolata) phân bố tại sông trà bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 3.5/2018, Quy Nhơn., 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Văn Giang (Chính), Nguyễn Duy Thuận, Đào Thị Thùy Quyên

ISSN 2576-196X (Print) , ISSN 2576-1951 (Online)

Similarities and Differences of the Dam Giong Epics (Vietnam) and Reamker (Cambodia), Ramakien (Thailand), PhraLakPhra Lam (Laos) (Note 1)

INTERNATIONAL JOURNAL, 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

2588-1191

Đánh giá hiện trạng sản xuất cao su tiểu điền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Cây công nghiệp và cây thuốc
Tác giả: Trần Phương Đông (Chính), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản

1799-2591

Exploring the Association between Religious Values and Communication about Pain Coping Strategies: A Case Study with Vietnamese Female Cancer Patients

Theory and Practice in Language Studies, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

The association between religious values and communication about the cause of pain: An exploratory study with Vietnamese cancer patients

National Conference Proceedings on Interdisciplinary Research on Language and Language Teaching (ISBN), University of Foreign Languages, Hue University, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)

2249-1929

Genetic diversity of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis

Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences An International Peer Review E-3, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận (Chính), Trần Văn Giang, Nguyễn Trần Trung, Hoàng Tấn Quảng, Trần Quốc Dung