Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2366-2565

Strength of Granulated Blast Furnace Slag during Hydration Reaction Process

Lecture Notes in Civil Engineering, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: https://cigos2019.sciencesconf.org/

0121-3784

Simulating rice distillers’ by-product with fermented sticky rice; effects on methane production in an in vitro rumen fermentation of ensiled cassava root, cassava foliage and urea

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Sangkhom Inthapanya (Chính), T R Preston, Le Thuy Binh Phuong, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/8/sang31127.html

0972-3226

Performance of salt-tolerant rice cultivars under different soil salinity levels in Central Vietnam

Research on Crops, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rcr&type=home

1447-0756

Defining polycystic ovary syndrome phenotype in Vietnamese women

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Justin Pilgrim, Lê Viết Nguyên Sa, Lê Đình Dương, Phạm Chí Kông, Devora Aharon, Micah J. Hill
Liên kết: https://doi.org/10.1111/jog.14097

2278-0181

Spectroscopic Characteristics of Ca2Al2SiO7: RE3+ Phosphors

International Journal of Engineering Research and Technology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Manh Son (Chính), Do Thanh Tien, Duong Tan Tien, Pham Ngoc Luyen, Nguyen Van Tam, Nguyen Van Hung, Le Trung Cang
Liên kết: https://www.ijert.org/spectroscopic-characteristics-of-ca2al2sio7-re3-phosphors

0972-2025

In vitro propagation of Adenosma indianum (Lour.) Merr.

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Phan Thụy Trúc Như, Lâm Thị Ngọc Thủy, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Hoàng Tấn Quảng (Chính)
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4601

0121-3784

Protein-enrichment of cassava pulp as feed for growing pigs

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/5/hang31073.html

2164-6627

Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Physical Properties of CuO-Doped 0.96(K0.5Na0.5)NbO3–0.04LiNbO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

Advanced Science, Engineering and Medicine, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Le Dai Vuong
Liên kết: https://doi.org/10.1166/asem.2019.2364

Voltammetry Determination of Pb(II), Cd(II), and Zn(II) at Bismuth Film Electrode Combined with 8-Hydroxyquinoline as a Complexing Agent

Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Mau Thanh, Nguyễn Đình Luyện, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Hợp
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/4593135

Thermodynamic properties and excitation spectrum of Heisenberg spin chain with antiferromagnetic - ferromagnetic interactions

Journal of Physics: Conference Series, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Hương Thảo (Chính)
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1274/1/012006