Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2220-9964 (Scopus/SCIE)

Application of Ordinary Kriging and Regression Kriging Method for Soil Properties Mapping in Hilly Region of Central Vietnam

ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Chuong Van Huynh, Linh Hoang Khanh Nguyen

1687-8337

GnRH Agonist versus hCG Trigger in Ovulation Induction with Intrauterine Insemination: A Randomized Controlled Trial

International Journal of Endocrinology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Jessica Zolton, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Alan Decherney, Micah J. Hill

2046-0147

Effect of the surface treatment and hole size of pure titanium mesh on new bone formation

Emerging Materials Research, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu sinh học (liên quan đến cấy ghép trong y học, thiết bị, cảm biến y học), Y học, y tế và dược chưa xếp vào mục nào khác
Tác giả: Bing S-H (Chính), Jang Y-S, Nguyễn Thị Thùy Dương, Oh T-J, Han A-L, Lee M-H, Ko S-O, Bae T-S (Chính)

Road Anomaly Detection Using Smartphone: A Brief Analysis

Lecture Notes in Computer Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Nguyễn Văn Khang (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải

2352-4855

Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng C. Tín (Chính), Trần N.K. Ni, Lê V. Tuấn, Isuzu Saizen, Robert Catherman

16878442, 16878434

Aminopropyl Functionalised MCM-41: Synthesis and Application for Adsorption of Pb(II) and Cd(II)

Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Đinh Quang Khieu (Chính), Tran Xuan Mau, Pham Dinh Du (Chính), Nguyen Trung Hieu, Thuy Chau To, Mai Xuan Tinh, Long Giang Bach

1549-7828

Establishment of an ideal gut microbiota to boost healthy growth of neonates

CRC critical reviews in microbiology, 2019
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chính)

2079-9292

A Modified Model Predictive Power Control for Grid-Connected T-Type Inverter with Reduced Computational Complexity

Electronics (Switzerland), 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Van-Quang-Binh-Ngo (Chính), Minh-Khai Nguyen, Tan-Tai Tran, Young-Cheol Lim, Joon-Ho Choi (Chính)

0001-8708

Deligne-Lusztig characters of the finite general linear groups and eigenvectors of Lannes' T-functor

Advances in Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)

0167-6857

Improved expression of porcine epidemic diarrhea antigen by fusion with cholera toxin B subunit and chloroplast transformation in Nicotiana tabacum

Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Mi-Young Kim (Chính)