Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1470-8477

Students’ intercultural development through language learning in Vietnamese tertiary education: A case study on the use of film as an innovative approach

LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: ISI
Tác giả: Trương Bạch Lê, Trần T Lý
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14708477.2013.849717

The Need for Intercultural Language Teaching in Vietnam & Potential Australia-Vietnam Collaboration

Vietnam National Alumni Conference Record of Proceedings- Celebrating 40 Years of Australia-Vietnam Relations: Education for Development, Hà nội, 14-15/12/2013, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Teaching with an eye for context and culture: A need for tertiary English programs in Vietnam

Proceedings of International Symposium “Sharing Teaching Experiences among Partners in Social Sciences – Science and Technology Forwarding to ASEAN Community” held in Hue. Printed by Ubon Ratchhtni University, Thailand, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Sử dụng phân tích diễn ngôn trong dạy ngôn ngữ và văn hóa

Kỷ yếu Hội thảo Toàn quốc “ Diễn ngôn, tri thức & văn hóa” tại Đà Nẵng. NXB Đại học Đà nẵng, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Exploring culture through the Film Million Dollar Baby

Paper presented at TESOL Convention, Boston, USA, 2010, 2010
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Examining the foreignness of EFL global textbooks: issues and proposals from the Vietnamese classroom.

Book Chapter In J. Mukundan (ed.) English language teaching materials 2. Malaysia: Pearson Malaysia, 2009, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

What does the Film Million Dollar Baby Offer for Cultural Learning?

InterculturalCommunication &Languga education GroupSeminar,Melbourne Univesrity , 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Metaphors in Everyday Use & Application in English Teaching,

HUCFL Bulletin of Science ,1, 2005., 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

The Foreigness of EFL Global Textbooks in the Vietnamese Classroom: Issues and Proposals.

Paper presented at the 3rd annual Asia TEFL 3rd annual Asia TEFL International Conference in Beijing, Nov, 2005, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê

Methodology for English as an International Language.

Teacher’s Edition, 15, 2004, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê