Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khó khăn của giáo sinh ngành sư phạm tiếng Pháp trong quá trình thực tập sư phạm và một số giải pháp

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung (Chính)

Primary EFL teacher's obstacles to assessing young language learners

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2015
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chính), Phạm Thị Tuyết Nhung

Đánh giá năng lực của sinh viên ngoại ngữ - Portfolio, cách tiếp cận mới

- Thông báo khoa của trường, số 5., 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung

Khai thác hình ảnh trong lớp học

- Thông báo khoa học của trường ĐHNN Huế, số 3. , 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung