Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thực tiễn hoạt động tư vấn và giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng và quyền con người", Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Khoa Luật-ĐH Huế, 11/2013, 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Đức Lương, Hồ Nhân Ái

Giáo dục pháp luật thực hành là một phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo luật ở bậc cử nhân - kinh nghiệm của Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "Giáo dục pháp luật thực hành là một phương tiện cải cách đào tạo luật tại Thái Lan: Kinh nghiệm khu vực và quốc tế và triển vọng", Đại học Khon Kaen, 11/2013., 2013
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Quyền đi qua không gây hại trong vùng lãnh hải theo Luật biển quốc tế và thực tiễn pháp luật Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", Khoa Luật - Đại học Huế, 12/2012., 2012
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Bảo đảm quyền lợi của ngư dân dưới góc độ quyền con người

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội", Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Khoa Luật-ĐH Huế, 11/2011., 2011
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái

Việt Nam với việc thực hiện Công ước Luật biển 1982

Thông tin pháp lý, Khoa Luật - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

Thông tin Pháp lý, Khoa Luật - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Các quy định về ô nhiểm môi trường biển theo Công ước Luật biển 1982

Thông tin Pháp lý, Khoa Luật - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Một số trao đổi về phương pháp giảng dạy trong đào tạo Luật ở bậc đại học theo hệ thống tín chỉ

Thông tin Pháp lý, Khoa Luật - Đại học Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Bàn về việc thực hiện Công ước Luật biển 1982 tại Việt Nam

2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Xây dựng chính sác biển tổng hợp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Luật 2010, 2010
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Quản lý Tổng hợp trong quản lý ven bờ và đại dương: triển vọng ở Việt Nam.

Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái

Kiểm soát của quốc gia có cảng: một thiết chế đảm bảo an toàn hàng hải quốc tế.

Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Nhân Ái