Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu biến đổi chức năng thông khí ở trẻ em hen phế quản ngoài cơn

2010
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Trương Phạm Hoàng Quyên

Nghiên cứu các thành phần tế bào trong đàm ở trẻ em bị hen phế quản

2009
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Nguyễn Thị Kim Phương