Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

The impact of visa facilitation on international tourist flows in ASEAN member states

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "People to people connectivity between central Vietnam, Lao PDR and Northeastern Thailand", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Nghiên cứu mô hình kinh doanh và marketing ứng dụng trong khởi nghiệp

Kỷ yếu hội thảo:"Khởi nghiệp - Cơ hội và thách thức đối với sinh viên các ngành du lịch", 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Tổng hợp các mô hình đánh giá chất lượng lễ hội

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên: Du lịch Lễ Hội trong Festival Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)