Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

The pathogenicity of eimeria species isolated from chicken in thua thien hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Đinh Thùy Khương

ESTABLISHMENT OF PATHOGENICITY OF EIMERIA SPECIES ISOLATED FROM CHICKEN IN CENTRAL VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng