Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2468-2284 (eISSN 2468-2179)

Surface-protective assistance of ultrasound in synthesis of superparamagnetic magnetite nanoparticles and in preparation of mono-core magnetite-silica nanocomposites

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: Khác
Tác giả: Thanh Quang Bui (Chính), Hoa Thi My Ngo, Hoa Thai Tran
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.07.002

2354-0842

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu phát quang chuyển đổi ngược nanocomposite β-NaYF4:Yb:Er bằng phương pháp dung nhiệt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hòa (Chính), Dương Văn Hậu, Bùi Quang Thành, Trần Thái Hòa

2354-0842

Tổng hợp dung dịch huyền phù nano cadmium selenide trong môi trường nước và ứng dụng thử nghiệm khả năng phát quang trong mô cơ thể sinh học

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Diệu Trinh (Chính), Ngô Thị Mỹ Hòa, Bùi Quang Thành

2468-2284 (eISSN 2468-2179)

Size-dependent magnetic responsiveness of magnetite nanoparticles synthesised by co-precipitation and solvothermal methods

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: Khác
Tác giả: Thanh Quang Bui (Chính), Suong Nu-Cam Ton, Anh Trong Duong, Hoa Thai Tran
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2017.11.002

1859-1388

Ultrasound-asisted synthesis of magnetite nanoparticles by co-precipitation method

Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Tôn Nữ Cẩm Sương
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1C.4216

2354-0850

Nghiên cứu cải tiến phương pháp đồng kết tủa trong tổng hợp vật liệu nano sắt từ oxide trên cơ sở hỗ trợ của sóng siêu âm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Cẩm Sương, Mai Xuân Tịnh, Bùi Quang Thành (Chính)

Sử dụng dữ liệu mở (open data) trong ứng phó thiên tai ngập lụt

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: HOàng Tuấn Anh, Bùi Quang Thành, Nguyễn Quang Tuấn

0866-708X

Ultrasonically assisted co-precipitation synthesis of magnetite and silica coated by microemulsion method

Journal of Science and Technology, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Trần Thái Hòa