Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Hiệu trưởng Trường ĐHSP , ĐH Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Sư phạm Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Bài báo QT
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình đăng tải tạp chí Quốc tế. Giải thưởng KHCN. Số 2076/QĐ-ĐHH, ngày 14/11/2014. Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Giải nhì - Giải thưởng sáng tạo KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 2366/QĐ-UBND, ngày 08/11/2014. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2014
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Ngân, Trương Thị Diệu Hạnh

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 671/QĐ-ĐHNL, ngày 10/9/2014. Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 671/QĐ-ĐHNL, ngày 10/9/2014. Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng khen của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 143/QĐ - KT, ngày 20/8/2014. Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2014
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 489/QĐ-ĐHNL, ngày 28/7/2014. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giấy khen của Đoàn Trường

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: 149 - KT/ĐHNL-ĐTN, ngày 26/12/2013. Đoàn Trường Đại học Nông Lâm Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng Lao Động Sáng Tạo

2013
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 1871/QĐ-TLĐ, ngày 18/11/2013. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Khuyến khích tài năng trẻ

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế.
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 550/QĐ-ĐHNL, ngày 25/10/2013. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chứng nhận Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 2041/QĐ-UBND, ngày 11/10/2013. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc