Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Bằng Lao Động Sáng Tạo

2013
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 1871/QĐ-TLĐ, ngày 18/11/2013. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Khuyến khích tài năng trẻ

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế.
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 550/QĐ-ĐHNL, ngày 25/10/2013. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chứng nhận Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 2041/QĐ-UBND, ngày 11/10/2013. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Trần Thái Hòa

Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế & NATEC
Nội dung giải thưởng: Giải NHÌ
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chính)

Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Giấy chứng nhận của ĐHH về giải nhì “Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chính)

Giải thưởng "Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam"

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

Tài năng khoa học trẻ Việt Nam

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ giáo dục & Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhì toàn quốc được Bộ trưởng tặng bằng khen
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính)

Chứng nhận Giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, 2012

2012
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 2190/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2012

2012
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Viết Khẩn

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2012
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 353/QĐ-ĐHNL, ngày 31/8/2012. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)